مهار دو آتش سوزی در روستاها “الجویخات و کفرام ” واقع در حومه استان حمص