اجرای فولکلور و هنری در جشنواره میراث سوریه در طرطوس به روایت تصویر