تجاوز قایق های رژیم اشغالگر به ماهیگیران فلسطینی در جنوب نوار غزه

قدس اشغالی – سانا

قایق های رژیم اشغالگر امروز مجددا به ماهیگیران فلسطینی در نوار محاصره شده غزه تهاجم کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد که قایق های رژیم اشغالگر به سمت ماهیگیران فلسطینی در دریای ذفح در جنوب نوار غزه تیر اندازی و آنان را مجبور به ترک کردند.

قایق های رژیم اشغالگر دیروز به سمت ماهیگیران فلسطینی در دریای غزه تیر اندازی و آنان را مجبور به ترک دریا کردند.