لبنان.. حمله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به اهالی كفرشوبا والعرقوب

بیروت – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز به اهالی كفرشوبا والعرقوب که در محکومیت تخریب اراضی خود توسط نیروهای اشغالگر دست به تظاهرات زدند، حمله کردند.

رسانه های لبنانی امروز توضیح دادند: ده ها نفر از ساکنان روستاهای كفرشوبا وشبعا وكفرحمام و روستاهای دیگر منطقه العرقوب در محکومیت تخریب اراضی خود توسط توسط نیروهای اشغالگر دست به تظاهرات زدند و از نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان خواستند تا به تجاوزات اسرائیل به حاکمیت ملی لبنان پایان دهند.

ارتش لبنان به حالت آماده باش درآمد و در این مکان برقرار شده است و یونیفل هم نیروهای اضافی به همین مکان اعزام کرد.