طلا

 قیمت طلا –یکشنبه 28-6-2015

 

قیمت هر انس طلا ( دلار)     1181 دلار

قیمت هر انس نقره(دلار)     16.75 دلار

قیمت انس طلا                     340840

قیمت  طلا گرم 21               9600

قیمت طلا گرم 18                 8229

قیمت گرم خام نقره              135

قیمت لیرۀ طلا گرم 21         77760

قیمت لیرۀ طلا گرم 22         81462

قیمت لیرۀ طلا(رشادیه)       59000

قیمت لیرۀ طلا( سوریه)       77760

 

نیرمین خلیل