اعتراض اهالی قامشلی از حضور نیرو های اشغالگر امریکا و ترکیه

حسکه-سانا

حزب کمونیست سوریه شعبه قامشلی در اعتراض به حضور نیرو های اشغالگر امریکا و ترکیه به خیابانها ریختند و اقدامات شبه نظامیان قسد در رابطه با بستن مدارس دولتی در شهر حسکه را محکوم کرده اند

معترضان در این تجمع  بنر هایی که روی آنها شعار هایی مخالف با حضور نیروهای امریکا و شبه نظامیان قسد که نفت و ثروت سوریه به تاراج می برند و اهالی نیز از رفتن به مدارس ممانعت می کنند نوشته شده، را به دست گرفتند.

انها نیز ادامه ربایش جوانان سوری توسط شبه نظامیان قسد و مجبور کردن انها برای جنگیدن در صفوف خود را به شدت محکوم کردند.