مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

بررسی همکاری های اقتصادی بین سوریه و روسیه و آماده سازی ها برای تشکیل نشست کمیته مشترک سوریه و روسیه 1-12-2021