راکت اندازهای روسیه مواضع ارتش اوکراینی را هدف قرار دادند