موافقت رئیس شورای وزیران با پیشنهادات کمیسیون اقتصادی درباره شماری از پروژه های خدماتی و توسعه ای

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس رئیس شورای وزیران با پیشنهادات کمیسیون اقتصادی درباره شماری از پروژه های خدماتی و توسعه ای از جمله قرادادی متعلق به پروژه منطقه صنایع دستی در شهر القرداحه و پروژه زیرساخت های منطقه جنوب الرازی 101 موافقت کرد.