در نتیجه حملات اشغالگران ترکیه به ایستگاه علوک… مردم الحسکه همچنان از کمبود آب رنج می برند

الحسكه -سانا

مردم شهر حسکه و حومه غربی بیش از دو ماه است که در نتیجه توقف کار ایستگاه آب علوک و در نتیجه حملات اشغالگران ترکیه به ایستگاه های برق در استان، از مشکل آب رنج می برند.

مهندس محمد عثمان، مدیر شرکت آب در بیانیه ای به خبرنگار سانا اعلام کرد: ایستگاه علوک از سوم ماه گذشته به دلیل قطع برق رسانی به آن در نتیجه حملات اشغالگران ترکیه به ایستگاه های برق متوقف شده است. 

پروژه آب علوک در حومه شرقی راس العین تنها منبع آب آشامیدنی حدود یک میلیون نفر در حسکه است.